RO - HU - EN

Ghiduri

PNDR 2014-2020- 6.1 Tineri Fermieri

S-a lansat primul apel de proiecte din cadrul PNDR 2014-2020, pe sub-masura 6.1, destinata tinerilor fermieri.
Status: ACTIV
Depunere pana la: 30.10.2015
Buget: 111.209.889 euro

Ce isi propune aceasta finantare?
- Instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii agricole;
- Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
- Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie;
- Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabiliza in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

Cine sunt solicitantii eligibili?
- Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
- Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr.1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 50.000 Euro va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

DOCUMENTATIE: Click aici pentru a descarca documente utile


PNDR 2014-2020 – 4.1: Investitii in exploatatii agricole

S-a lansat prima sesiune de depunere de cereri de proiecte pe sub-masura 4.1, destinata investitiilor in exploatatii agricole, din PNDR 2014-2020.
Status: ACTIV
Depunere pana la: 30.10.2015
Buget: 205.776.952 euro

Care e scopul acestei sub-finantari?
1. Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute;
2. Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;
3. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
4. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

Cine sunt beneficiarii eligibili?
- Fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art.4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

Sprijinul financiar se va acorda dupa cum urmeaza:

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
Pentru proiectele care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
Pentru proiectele care prevad constructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
Maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:
- Pentru proiectele care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
- Pentru proiectele care prevad constructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
- Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

DOCUMENTATIE: Click aici pentru a descarca documente utile


PNDR 2014-2020 – 19.1: Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala

A fost lansat primul apel de proiecte pe sub-masura 19.1, destinata GAL-urilor, din noul PNDR 2014-2020.
Status: ACTIV
Depunere pana la: 8 mai 2015
Buget: 2.400.000 euro

Ce finanteaza aceasta sub-masura?
- Grupurile de Actiune Locala sunt parteneriate privat-publice active, constituite din reprezentanti ai sectorului public, sectorului privat si societatii civile, desemnati dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului.
- Partenerii economici privati, precum si alti reprezentanti ai societatii civile vor reprezenta cel putin 51% atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional. Populatia din mediul urban va avea o pondere de maximum 25% din totalul populatiei teritoriului. Entitatile provenite din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului si comitet de selectie).
- Sprijinul pregatitor consta in sprijinul acordat beneficiarilor eligibili, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala.

Cine sunt beneficiarii eligibili?
In cadrul acestei Sub-Masuri beneficiarii eligibili sunt parteneriate privat-publice, indiferent daca reprezinta teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate in PNDR 2007-2013, sau parteneriate potentiale/existente formate din parteneri care au fost membri in GAL-uri autorizate si/sau parteneri care nu au mai fost membri in GAL-uri. Beneficiarii eligibili mentionati mai sus vor incheia contractele de finantare cu AFIR, pentru obtinerea sprijinului pregatitor, prin reprezentantul legal desemnat.

Pentru ce se dau bani?
Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru urmatoarele activitati:

(a) activitati de consultare, animare si organizare grupuri de lucru in vederea elaborarii SDL;
(b) consultanta tehnica si financiara in vederea elaborarii SDL, inclusiv achizitia de informatii si colectarea de date necesare elaborarii SDL;
(c) costuri de personal necesar in vederea elaborarii SDL.
Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in prealabil de catre beneficiar.

DOCUMENTATIE: Click aici pentru a descarca documente utile


Submasura 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

Ce isi propune aceasta finantare?
Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe. Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitati produselor obtinute;
- Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;
- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

Cine sunt solicitantii eligibili?
- Fermierii, cu excepta persoanelor fizice neautorizate;
- Cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:
In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
1. Pentru proiectele care prevad achizitii simple:
- maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
2. pentru proiectele care prevad constructii-montaj:
- maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
- maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
3. Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:
1. Pentru proiectele care prevad achizitii simple:
- maximum 500.000 euro;
2. Pentru proiectele care prevad constructii- montaj:
- maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
3. Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;


Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural..

Ce isi propune aceasta finantare?
- Crearea de noi activitati non – agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
- Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
- Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.

Cine sunt solicitantii eligibili?
- Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
- Micro-intreprinderile si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
Va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
- 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
- 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.
Va fi in valoare de:
- 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;
- 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;


Submasura 6.4 - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este de sprijin pentru microintreprinderi şi intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

Ce isi propune aceasta finantare?
- Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;
- Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente; crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban;

Cine sunt solicitantii eligibili?
- Micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente, din spatiul rural;
- Micro-intreprinderile si intreprinderile mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
- Fermele care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului.
- nu va depasi 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
- va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis


Submasura 4.2a - Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este acorda pentru investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si a produselor din fructe.

Ce finanteaza aceasta sub-masura?
- infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE;
- infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare;
- producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie;
- eficienta energetica;
- actiuni de marketing;

Cine sunt beneficiarii eligibili?
BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin aceasta submasura sunt:
- Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
- Grupurile de producatori si cooperativele (societati cooperative agricole si de aprovizionare si cooperative agricole), cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:
Intreprinderi micro si mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
- 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Intreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
- 1.100.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Intreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
- 1.500.000 euro pentru proiectele care acopera tot lantul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);